Od 01 kwietnia 2016 UNIQA obniżyła obowiązkowe OC pojazdów mechanicznych oraz zmodyfikowała ubezpieczenie AC

Od 01 kwietnia UNIQA obniżyła taryfę stawek bazowych w obowiązkowym ubezpieczeniu Odpowiedzialności Cywilnej.

Od 1 kwietnia UNIQA modyfikuje ubezpieczenie AC m.in. w zakresie:  

  1. Utrzymanie GSU dla pojazdów fabrycznie nowych przez 12 miesięcy (było 9 miesięcy). W przypadku ubezpieczenia pojazdu fabrycznie nowego, wartość pojazdu ustala się w oparciu o fakturę zakupu, przy czym wartość ta nie ulega zmianie dla celów danej umowy w okresie 12 miesięcy od daty wystawienia faktury zakupu, pod warunkiem, iż:

1) pojazd nie uległ uszkodzeniu,

2) nie nastąpiła zmiana właściciela pojazdu,

3) przebieg pojazdu nie przekroczył 30.000 km.

 

  1. Rozliczania szkód w wariancie kosztorysowym poprzez wprowadzenie:
  • kalkulacji w oparciu o ceny części typu "Q" i "P" (oraz definicję tych części)
  • korekty wartości części w przypadku części typu "O" (oraz definicję tych części)

Części oryginalne serwisowe - części zamienne produkowane zgodnie ze specyfikacjami i standardami produkcyjnymi ustalonymi przez producenta pojazdu danej marki, rekomendowane przez producenta tego pojazdu i dystrybuowane w autoryzowanych przez producenta pojazdu punktach sprzedaży.

 

Części oryginalne - części zamienne produkowane zgodnie ze specyfikacjami i standardami produkcyjnymi ustalonymi przez producenta pojazdu danej marki, których producent zaświadcza, że zostały wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami i standardami produkcyjnymi producenta tego pojazdu i są tej samej jakości co części stosowane do montażu pojazdu przez jego producenta, dostępne w ofercie dostawców niezależnych od producenta pojazdu.

 

Części porównywalnej jakości - części zamienne, których producent zaświadcza, że są tej samej jakości co części stosowane do montażu pojazdu danej marki przez jego producenta

 

  1. Wprowadzenie średniej stawki roboczogodziny obowiązującej na danym terenie w warsztatach naprawczych poza siecią autoryzowanych stacji obsługi.
  2. Modyfikacji definicji osoby upoważnionej do kierowania pojazdem.

a) osoba korzystająca z pojazdu na podstawie umowy leasingu, najmu, dzierżawy; lub używania pojazdu przewłaszczonego w związku z umową kredytu;

b) osoba inna niż w pkt. a, która faktycznie włada pojazdem za zgodą właściciela, w szczególności na podstawie umowy użyczenia, przechowania, komisu, w ramach stosunku pracy;

c) osoba, która faktycznie włada pojazdem za zgodą osoby, o której mowa w pkt. a lub b;

d) osoba, której osoba określona w pkt. a, b lub c zezwoliła grzecznościowo na jednorazowe, krótkotrwałe skorzystanie z pojazdu.

  1. Wyłączeniu ryzyka spowodowanego winą umyślną lub rażącym niedbalstwem przez osobę upoważnioną do kierowania pojazdem.
  • Szkody wyrządzone umyślnie lub w skutek rażącego niedbalstwa przez Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub osobę upoważnioną do kierowania pojazdem, chyba że w razie rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności.
  • Wyrządzone umyślnie przez osobę, z którą Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym.
<<< Powrót
Dodano: 08 Kwiecień 2016

Formularz kontaktowy


Podanie danych jest dobrowolne. Towarzystwo Ubezpieczeń UNIQA S.A. Przedstawicielstwo Biała Podlaska Al. 1000-lecia 28a/15, jako administrator danych, informuje Panią/Pana o prawie dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych, przetwarzanych w celach realizacji kontaktu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Towarzystwo Ubezpieczeń UNIQA S.A. Przedstawicielstwo Biała Podlaska Al. 1000-lecia 28a/15 i podmioty z nim współpracujące moich danych osobowych w celu przedstawiania mi w przyszłości ofert marketingowych.
(Brak zgody spowoduje usunięcie danych niezwłocznie po realizacji kontaktu)
Wyrażam zgodę na przesłanie mi przez Towarzystwo Ubezpieczeń UNIQA S.A Przedstawicielstwo Biała Podlaska Al. 1000-lecia 28a/15 i podmioty z nim współpracujące informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
(Brak zgody uniemożliwi wysyłanie ofert drogą elektroniczną)


Zadaj pytanie on-line